Tablice pamiątkowe i pomniki

Na terenie miasta i najbliższej okolicy znajduje się kilka pomników i wyjątkowo dużo tablic pamiątkowych, poświęconych szczególnym wydarzeniom i ofiarom II wojny światowej. Informacje o niektórych pomnikach lub pamiątkowych tablicach pominięto w tym zestawieniu. Wydawało się nam bardziej zasadne, aby wspomnieć o nich przy prezentacji niektórych miejsc pamięci. Dotyczy to m.in. cmentarzy jenieckich oraz miejsc egzekucji i kaźni.

Tablice pamiątkowe prezentujemy przede wszystkim poprzez miejsca, w których się znajdują, a nie ze względu na treść na nich zawartą. Uznaliśmy, że taki zabieg uczyni prezentacje bardziej przejrzystą.

Kościół św. Anny ul. Warszawska


1. Tablica pamiątkowa ku czci mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy okazali pomoc powracającym z ZSRR zesłańcom / na zewnętrznej ścianie kościoła św. Anny przy drzwiach wejściowych/. Na tablicy napis: MIESZKAŃCOM BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA SERCE I OPIEKĘ OKAZANĄ POWRACAJĄCYM Z OBOZÓW W ZSRR DO OJCZYZNY W LATACH 1946-1947 / WDZIĘCZNI ZESŁAŃCY Z BOROWICZ I SWIERDŁOWSKA/. Poniżej tablicy został umieszczony drut kolczasty przywieziony z obozu w Borowiczach przez więźnia i inicjatora tego projektu, Mieczysława Jędruszczaka.
tytuł zdjęcia

2. Tablica pamiątkowa na zewnętrznej ścianie kościoła/ ku czci żołnierzy OP „Lech” 34 pp, którzy uczestniczyli w akcji „Burza” w rejonie Białej Podlaskiej w lipcu 1944 r. Na tablicy napis: BÓG HONOR OJCZYZNA /ŻOŁNIERZE OP „LECHA” 34 PP ARMII KRAJOWEJ / W AKCJI „BURZA” 20-24 VII 1944. Po lewej stronie na tablicy znajduje się emblemat odznaki 34 pp. AK, natomiast po prawej stronie wkomponowany w tabliczki imienne symbol Polski Walczącej. Tablica zawiera imiona, nazwiska i pseudonimy trzech dowódców 34 pp. AK. Poniżej wypisano nazwiska żołnierzy, którzy wzięli udział w walkach akcji „Burza”. Uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy miały miejsce w 1996 r. w 52 rocznice akcji „Burza” na Podlasiu. Z tej okazji mszę św. celebrował w kościele św. Anny ks. biskup Jan Mazur. Okazałą tablicę, którą zaprojektował żołnierz oddziału „Lecha” Zdzisław Jobda, umieszczono początkowo na kościelnym murze. Po pewnym czasie tablice zdjęto i usytuowano na zewnętrznej ścianie kościoła.
tytuł zdjęcia

3.Tablica pamiątkowa /wewnątrz kościoła parafialnego/ ku czci partyzantów z 34 pp AK, poległych w walkach z Niemcami w latach 1942 – 1944. Tablica pamiątkowa odlana z brązu z napisami: ŻOŁNIERZOM / ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO 34 PUŁKU PIECHOTY 9 PODLASKIEJ DYWIZJI / ARMII KRAJOWEJ / POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY / PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. U góry tablicy z lewej strony: emblemat krzyża Virtuti Militari, po prawej stronie emblemat krzyża Armii Krajowej.
tytuł zdjęcia

Kościół św. Antoniego ul. Narutowicza


tytuł zdjęcia

1. Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy polskich 34 Pułku Piechoty i 9 Pułku Artylerii Lekkiej oraz lotników z Podlasia poległych w walce, zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta, zaginionych i zmarłych po wojnie / wewnątrz kościoła św. Antoniego w przedsionku/. Na tablicy pamiątkowej z granitu widnieje napis: ,,U GÓRY KRZYŻ ŻOŁNIERZOM 34 PP I 9 PAL WOJSKA POLSKIEGO LOTNIKOM Z PODLASIA POLEGŁYM ZAMORDOWANYM ZAGINIONYM W LATACH 1939 - 1945 ORAZ ZMARŁYM PO WOJNIE NA WIECZNĄ CHWAŁĘ, PAMIĘĆ I CZEŚĆ RODZINY KOLEDZY BIALCZANIE 8 MAJA 1984 ROKU''.
tytuł zdjęcia

2. Epitafium żołnierskie.
Kościół pod wezwaniem św. Antoniego pełnił w okresie międzywojennym funkcję kościoła garnizonowego 34pp stacjonującego w Białej Podlaskiej. Epitafium na murze okalającym kościół otwiera wyciosany z kamienia krzyż i tablica tytułowa o treści: Wierni Bogu i ojczyźnie. Po prawej stronie umocowano godło państwowe. Epitafium w postaci 326 tablic pamiątkowych i tabliczek imiennych jest wyrazem pamięci o żołnierzach z Podlasia poległych za wolność i niepodległość Polski, a także o mieszkańcach tego regionu i miasta Białej Podlaskiej, zamordowanych w katowniach, więzieniach, obozach hitlerowskich i stalinowskich oraz żołnierzach WP i uczestników konspiracji zmarłych po wojnie.
tytuł zdjęcia tytuł zdjęcia
tytuł zdjęcia

• Tablica pamiątkowa poświęcona inwalidom wojennym z napisem: BÓG-HONOR-OJCZYZNA W HOŁDZIE INWALIDOM WOJENNYM. Po lewej stronie znajduje się emblemat odznaki ZIW RP, natomiast u dołu znajdują się tablice imienne. Tablicę odsłonięto w 2001 r.

• Tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom zsyłek na Syberię z napisem: W HOŁDZIE ZMARŁYM I POMORDOWANYM NA NIELUDZKIEJ ZIEMI ZWIĄZEK SYBIRAKÓW/ ODZ. BIAŁA PODLASKA 1990. Po lewej stronie znajduje się emblemat związku Sybiraków. Natomiast u dołu znajdują się tablice imienne. Ufundowana ze składek członków Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białej Podlaskiej.

• Tablica poświęcona żołnierzom „Szarych Szeregów” Hufca Białej Podlaskiej z napisem: ŻOŁNIERZOM SZARYCH SZEREGÓW HUFCA BIAŁEJ PODLASKIEJ „RÓJ 4-CZWÓRKA” CHORĄGWI LUBELSKIEJ „UL ZBOŻE” POLEGŁYM I ZMARŁYM / 1939-2001/ KOLEŻANKI I KOLEDZY. Granitową tablicę ufundowali bialscy harcerze z drużyny starszoharcerskich. Pierwsze konspiracje grupy żołnierzy zawiązały się na Podlasiu z końcem 1939 r. Działalność organizacji została poważnie ograniczona ze względu na liczne aresztowania i represje.

• Tablica pamiątkowa poświęcona poległym i pomordowanym żołnierzom i członkom organizacji Wolność i Niezawisłość z Podlasia z napisem: BÓG HONOR OJCZYZNA ŻOŁNIERZOM I CZŁONKOM KONSPIRACYJNEJ ORGANIZACJI ZRZESZENIE WOLNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI Z PODLASIA POLEGŁYM W WALCE ZBROJNEJ ZAMĘCZONYM, ZAMORDOWANYM W WIĘZIENIACH NKWD I UB ZMARŁYM W LATACH NASTĘPNYCH / 2.09.1945-09.1995/ SPOŁECZEŃSTWO PODLASIA. Tablicę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ufundowało Koło Obwodowe Zrzeszenie Wolności i Niezależności w Białej Podlaskiej.

• Tablica upamiętniająca ofiary represji stalinowskich z napisem: OFIAROM REPRESJI OKRESU STALINOWSKIEGO ROZSTRZELIWANYCH ZAMORDOWANYCH ORAZ ZMARŁYCH KOLEŻANKI I KOLEDZY/ 2.11.1992. Tablica została ufundowana przez członków Bialskiego Zarządu Światowego Zrzeszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Tabliczki imienne zawierają także nazwiska osób represjonowanych przez hitlerowców.

• Tablica pamiątkowa poświęcona poległym żołnierzom 34. Pułku Piechoty z napisem: ŻOŁNIERZOM 34. PP POLEGŁYM W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Z prawej strony napisu znajduje się emblemat Krzyża Virtuti Militari. Poniżej tablica i tablice z wypisanymi miejscami bitew i potyczek 34.pp. Pamiątkowe tablice powstały z inicjatywy Bialskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierza Armii Krajowej, ufundowanej przez Polski Związek Katolicko-Społeczny.

• Tablica pamiątkowa poświęcona dowódcom Armii Krajowej. Tablice powstały z inicjatywy Bialskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ufundowane przez Fundację Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Poniżej tabliczki imienne.

• Tablica pamiątkowa poświęcona poległym żołnierzom Konfederacji Narodu-AK z Podlasia z napisem: ŻOŁNIERZOM KONFEDERACJI NARODU-AK POLEGŁYM NA PODLASIU W WALKACH Z OKUPANTEM W 1942-1944 /STOWARZYSZENIE PAX/ FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW. Z lewej strony napisu umieszczono symbol Polski Walczącej. Poniżej tablicy znajdują się tabliczki imienne. Tablica główna powstała z inicjatywy Bialskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tabliczki imienne ufundowały rodziny osób upamiętnionych. Po umocnieniu wpływów AK na Podlasiu część członków KN, głównie z Białej Podlaskiej, zasiliła szeregi AK. Służyli w służbach wywiadowczych i łącznościowych. Inni zgłosili się ochotniczo do partyzanckich oddziałów.

• Tablice imienne poświęcone żołnierzom AK z Podlasia. Tabliczki zostały ufundowane przez rodziny osób upamiętnionych.

• Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom BCh i działaczom Stronnictwa Ludowego 'Roch” z Podlasia z napisem: ŻYWIĄ I OBRONIĄ ŻOŁNIERZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH Z PODLASIA POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM W WALCE Z OKUPANTEM ORAZ ZMARŁYM PO WOJNIE KOLEŻANKI I KOLEDZY / 1940-1990. Odsłonięcie tablicy nastąpiło w 1992 r. z inicjatywy Rady Wojewódzkiej ds. BCh. w Białej Podlaskiej.

• Tablica pamiątkowa ku czci Zofii Kucharskiej zamordowanej przez gestapo 23 sierpnia 1940 roku (z innymi tablicami imiennymi).

• Tablica pamiątkowa poświecona żołnierzom Okręgu Poleskiego 30 Dywizji Piechoty AK. Na tablicy napis: ŻOŁNIERZOM OKRĘGU POLESKIEGO 30 DYW. PIECH. AMRMI KRAJOWEJ POLEGŁYM ZAMORDOWANYM W CZASIE OKUPACJI I ZMARŁYM PO WOJNIE KOLEDZY. Główną tablicę ufundował Zarząd Okregu Poleskiego Światowego Związku Żołnierzy AK Pozostałe tablice zostały ufundowane przez bialskie Koło Żołnierzy 30 Dywizji AK w Białej Podlaskiej.

Kościół Narodzenia NMP ul. Brzeska

tytuł zdjęcia tytuł zdjęcia
1. Tablica pamiątkowa /wewnątrz kościoła/ ku czci generała Ludwika Bittnera ps. ,,Halka", byłego dowódcy 34 Pułku Piechoty i dowódcy 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Na tablicy pamiątkowej z granitu szlifowanej widnieje napis: BÓG HONOR OJCZYZNA KRZYŻ Z LITERAMI Ś/P ŻOŁNIERZOM 9 PODLASKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ ICH DOWÓDCY GEN. BRYG. LUDWIKOWI BITTNEROWI ,,HALCE'' POLEGŁYM POMORDOWANYM W LATACH 1939-1944 ZMARŁYM W 41 ROCZNICĘ ODTWORZENIA DYWIZJI Z INSPEKTORATÓW RADZYŃ PODLASKI I SIEDLCE 22 PP 24 PP 35 PP 9 PAL AK TOWARZYSZE BRONI RODZINY SPOŁECZEŃSTWO 1985 r.
tytuł zdjęcia
2. Tablica pamiątkowa /wewnątrz kościoła/ ku czci żołnierzy Armii Krajowej z Inspektoratu ,,Północ'' powiaty: Biała Podlaska, Łuków i Radzyń Podlaski, ofiar zbrodni hitlerowskich, poległych w walce z Niemcami w latach 1939 – 1944. Na granitowej tablicy pamiątkowej widnieje napis: ŻOŁNIERZOM I KOMENDANTOM OBWODU BIAŁA PODLASKA INSPEKTORATU PODLASKIEGO OKRĘGU LUBELSKIEGO ARMII KRAJOWEJ - ZNAK POLSKI WALCZĄCEJ - POLEGŁYM POMORDOWANYM W LATACH 1939 - 1944 ZMARŁYM W 40 ROCZNICĘ ODTWORZENIA 34 PP 9 DYW. PODL. AK TOWARZYSZE BRONI - RODZINY SPOŁECZEŃSTWO BIAŁA PODLASKA 1984.
tytuł zdjęcia tytuł zdjęcia
tytuł zdjęcia
tytuł zdjęcia

Kościół Wniebowzięcia NMP ul. Długa


1. Tablica pamiątkowa /w przedsionku kościoła/ ku czci ks. Walentego Jankowskiego, pierwszego proboszcza i organizatora parafii Wniebowzięcia NMP, zamordowanego przez hitlerowców w obozie w Dachau w 1942 r. Na tablicy napis: ŚP / KS. WALENTY JANKOWSKI / 1900-1942 / PIERWSZY PROBOSZCZ / ORGANOZATOR PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP / BUDOWNICZY PIERWSZEGO KOŚCIOŁA / GORLIWY KAPŁAN WIELKI PATRIOTA I SPOŁECZNIK / DUSZPASTERZ AK W PIERWSZYCH DNIACH OKUPACJI / WIĘZIONY TORTUROWANY / ZGINĄŁ JAK WIELU POLSKICH KAPŁANÓW ZA SWĄ / POSTAWĘ KAPŁAŃSKĄI POLSKĄ W DACHAU 15-X-1942 R./ NIECH TA ŚWIETLANA POSTAĆ BĘDZIE WZOREM DLA / MŁODYCH POKOLEŃ POLAKÓW / DLA WSTĘPUJĄCYCH W PROGI TEJ ŚWIĄTYNI / OKAZJĄ DO ZADUMY I ZACHĘTĄ DO MODLITWY / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI / ŻOŁNIERZE 34 I 35 PP AK / W DNIU BEATYFIKACJI 108 MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ / 13-VI-1999.
tytuł zdjęcia

Kościół pw. bł. Honorata ul. Terebelska


1. Tablica pamiątkowa /na zewnętrznej ścianie kościoła/ ku czci żołnierzy polskich poległych na wszystkich frontach II wojny światowej. Na tablicy napis: W HOŁDZIE BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM POLSKIM POLEGŁYM NA WSZYSTKICH FRONTACH W WALKACH ZA OJCZYZNĘ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945 ZARZĄD REJONOWY ZBŻZ I ORWP 2003. Powyżej inskrypcji znajduje się godło państwowe. Tablica powstała z inicjatywy Zarządu Rejonowego Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w święto Wojska Polskiego poprzedziła uroczysta msza św. za poległych żołnierzy odprawiona przez ks. proboszcza Stanisława Zajko.
tytuł zdjęcia

Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego ul. kard. Stefana Wyszyńskiego


1. Tablica pamiątkowa /w przedsionku kościoła/ poświęcona poległym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz zmarłemu ppor. Józefowi Więckowi. Na tablicy napis: NA / WIECZNĄ PAMIĘĆ / ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH / SIŁZBROJNYCH / I NARODOWEGO / ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO / POLEGŁYM ZA WIARĘ I WOLNĄ / NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ / ŻOŁNIERZE ZŻ NSZ / KOŁO NR 7 W BIAŁEJ PODLASKIEJ / 1997. Po lewej stronie napisu znajduje się krzyż, a po prawej emblemat Narodowych Sił Zbrojnych. Poniżej wymienionej tablicy znajduje się tablica poświęcona zmarłemu ppor. Józefowi Więckowi. Na tablicy napis: Ś.P. PPOR. JÓZEF WIĘCEK / UR.11.09.1921 R. ZM. 8.12.2000 R. / ŻOŁNIERZ NSZ / DŁUGOLETNI WIĘZIEŃ POLITYCZNY / WIERNY BOGU I OJCZYŹNIE / NON OMNIS MORIAR/. Z lewej strony napisu znajduje się orzeł w koronie z przypiętą biało-czerwoną kokardą i wstęgą. Natomiast po prawej stronie krzyż: „PARTYZANTOM – 1939-1945”.
tytuł zdjęcia

2. Tablica pamiątkowa /na zewnętrznej ścianie przy wejściu/ z napisem: CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM KORPUSU OCHRONY POGRANICZA POLEGŁYM 17.IX. 1939 R./ OKRĘGOWY KOMITET OBRONY PAMIĘCI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ/ 17 WRZEŚNIA 2003 R.
tytuł zdjęcia

Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza ul. Dokudowska


1. Tablica pamiątkowa w przedsionku kościoła z napisem: W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM KORPUSU OCHRONY POGRANICZA POLEGŁYM 17.IX. 1939 R.
tytuł zdjęcia

I LO im. J.I. Kraszewskiego ul. Kraszewskiego


1.Tablica pamiątkowa poświęcona nauczycielom i uczniom bialskich szkół średnich poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 /wewnątrz gmachu I LO/. Na tablicy napis: W HOŁDZIE WYCHOWAWCOM I WYCHOWANKOM ŚREDNICH SZKÓŁ BIALSKICH, KTÓRZY ODDALI ŻYCIE W LATACH 1939-1945. Poniżej umieszczono nazwiska nauczycieli. U dołu tablicy znajduje się napis: DYREKCJA- NUCZYCIELE- WYCHOWANKOWIE BIALSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH – KOŁO BIALCZAN 1993 R.
tytuł zdjęcia

2. Tablica pamiątkowa ku czci nauczycieli, absolwentów i uczniów bialskich szkół średnich- ofiar zbrodni hitlerowskich oraz poległych w walkach z Niemcami na różnych frontach II wojny światowej /wewnątrz budynku II L O im. Emilii Plater przy ul. Narutowicza oraz wewnątrz budynku I LO im. J. I. Kraszewskiego/. Na białej marmurowej tablicy napis: WYCHOWAWCOM I WYCHOWANKOM GIMNAZJUM I LICEUM IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ POLEGŁYM W WALKACH I POMORDOWANYM W CZASIE II WOJNY SWIATOWEJ SKŁADAJĄ HOŁD UCZESTNICY ZJAZDU BYŁYCH WYCHOWANKOW SZKÓŁ BIALSKICH /15 IX 1957 r.
tytuł zdjęcia

II LO im. E. Plater ul. Narutowicza

tytuł zdjęcia
1. Tablica pamiątkowa /na budynku zakonnego ojców kapucynów/ poświęcona dyrektorom Gimnazjum im. Emilii Plater, Janinie Niedźwieckiej i Wandzie Madler oraz nauczycielom poległym i zamordowanym w okresie II wojny światowej lub zmarłym po wojnie. Na tablicy napis: W 50 ROCZNICĘ /WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ /DYREKTOROM/GIMNAZJUM IM. EMILII PLATER/JANINIE NIEDŹWIECKIEJ /WANDZIE MADLER / ORAZ PROFESOROM WIĘZIONYM, ZAMORDOWANYM /W LATACH 1939-1945 I ZMARŁYM PO WOJNIE /NA WIECZNĄ CZEŚĆ I PAMIĘĆ /BYŁE WYCHOWANKI/ BIAŁA PODLASKA/ 1IX 1989. Janina Niedźwiecka była pierwszą dyrektorką Państwowego Gimnazjum im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. W grudniu 1939 r. została aresztowana przez NKWD, a potem przewieziona do więzienia w Mińsku. Wanda Madlerowa objęła funkcje dyrektora W 1929 r. W 1940 r. została aresztowana przez Niemców. Trafiła do obozu Ravensbrűck.
tytuł zdjęcia

2. Tablica pamiątkowa ku czci nauczycieli, absolwentów i uczniów bialskich szkół średnich- ofiar zbrodni hitlerowskich oraz poległych w walkach z Niemcami na różnych frontach II wojny światowej /wewnątrz budynku II L O/. Na białej marmurowej tablicy napis: WYCHOWAWCOM I WYCHOWANKOM GIMNAZJUM I LICEUM IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ POLEGŁYM W WALKACH I POMORDOWANYM W CZASIE II WOJNY SWIATOWEJ SKŁADAJĄ HOLD UCZESTNICY ZJAZDU BYŁYCH WYCHOWANKOW SZKÓŁ BIALSKICH /15 IX 1957 r.
tytuł zdjęcia

Dom Nauczyciela ul. Warszawska


1. Tablica pamiątkowa ku czci podlaskich nauczycieli ofiar zbrodni hitlerowskiej w latach 1939-1945 /wewnątrz budynku „Dom Nauczyciela”/. Na tablicy pamiątkowej napis: NAUCZYCIELOM POWIATU BIALSKIEGO POLEGŁYM I POMORDOWANYM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Na tablicy dwa rzędy imion i nazwisk, u dołu tablicy napis: W HOŁDZIE ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ.
tytuł zdjęcia

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców ul. Moniuszki


1. Tablica pamiątkowa / na zewnętrznej ścianie budynku/ ku czci bialskich rzemieślników, uczestników antyhitlerowskiego ruchu oporu, mieszkańców Podlasia, zamordowanych przez okupanta oraz poległych w walce. Na tablicy napis: W HOŁDZIE POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM RZEMIEŚLNIKOM W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJI FUNDUJE TĘ TABLICE BIALSKIE RZEMIOSŁO CECHOWE DLA UTRWALENIA ICH OFIAR W PAMIECI POKOLEŃ 22.VII.1944 - 22.VII.1974 r. Ponad napisem znajduje się emblemat Cechu Rzemiosła. W latach wojny i hitlerowskiej okupacji bialscy rzemieślnicy cechowi oraz rzemieślnicy i pracownicy byłej Podlaskiej Wytwórni Samolotów S.A i fabryki Raabego, czynnie włączyli się w działalność konspiracyjną, głównie ZWZ AK.
tytuł zdjęcia

Dworzec kolejowy


1. Tablica pamiątkowa (na zewnętrznej ścianie dworca PKP) poświęcona poległym, więzionym i zmarłym w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na tablicy napis: W HOŁDZIE POMORDOWANYM POLEGŁYM, WIĘZIONYM I ZMARŁYM W 80-TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, WOLNOŚCI I SUWERENNOŚCI NIEPODLEGŁOŚCIOWY ZWIĄZEK 1999 ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ.
tytuł zdjęcia

2. Tablica pamiątkowa /na zewnętrznej ścianie dworca PKP od strony peronów/ poświęcona żołnierzom AK - kolejarzom stacji kolejowej w Białej Podlaskiej poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej oraz zmarłym w latach późniejszych. Na tablicy napis: ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ KOLEJARZOM STACJI KOLEJOWEJ BIAŁA PODLASKA POLEGŁYM ZAMORDOWANYM W LATACH 1939 - 1945 ORAZ ZMARŁYM PO WOJNIE W DOWÓD PAMIĘCI KOLEJARZY 25 XI 1992. Pamiątkowa tablica powstała z inicjatywy Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK w Białej Podlaskiej. Została ona odsłonięta w dniu 25 listopada 1992 r. w Święto Kolejarzy.
tytuł zdjęcia

Zakład Karny w Białej Podlaskiej ul. Prosta


tytuł zdjęcia

1.Tablica pamiątkowa /na ścianie budynku administracyjnego więzienia/ upamiętniająca trzy akcje bojowe przeprowadzone przez żołnierzy AK z Podlasia na bialskie więzienie w latach 1944-194. Na tablicy napis: W PAŹDZIERNIKU 1944 / ORAZ W MARCU I MAJU 1945 R. / ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ Z ROZKAZU MJR. S. WYRZYKOWSKIEGO PS. „ZENON” / W AKCJACH BOJOWYCH UWOLNILI Z TEGO WIĘZIENIA 120 ŻOŁNIERZY AK WIĘŹNIÓW NKWD I UB / SPOŁECZEŃSTWO PODLASIA MAJ 1995/. Z lewej strony napisu znajduje się symbol Polski Walczącej. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy miało miejsce 27 maja 1995 r. w 50-tą rocznicę ostatniej z trzech akcji mających na celu uwolnienie żołnierzy AK, więźniów NKWD i UB. Tablica została poświęcona przez o. Bogusława – gwardiana kościoła Kapucynów z Białej Podlaskiej.
tytuł zdjęcia

Muzeum Południowego Podlasia ul. Warszawska


1. Tablica pamiątkowa /na zewnętrznej ścianie muzeum tzw. Wieży/upamiętniająca powołanie Komend Miasta przez AK w Białej Podlaskiej w sierpniu 1944 r. w dawnych obiektach zamku radziwiłłowskiego. Na tablicy napis: PO AKCJI ,,BURZA" W OBIEKTACH ZAMKU OD 1 DO13 SIERPNIA 1944 MIAŁY SWE SIEDZIBY KOMENDY ARMII KRAJOWEJ I POWIATU BIAŁA PODLASKA/1944-1994. Pamiątkowa tablica powstała z inicjatywy Bialskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tablicę odsłonił żołnierz 34 pp. AK Aleksander Wereszko ps. ,,Roch", a poświęcił biskup Jan Mazur.
tytuł zdjęcia

Kamienica Plac Wolności 25


tytuł zdjęcia

1. Tablica /na zewnętrznej ścianie kamienicy/ upamiętniająca działalność zakonspirowanego punktu Stronnictwa Ludowego kryptonim „Roch” BCh. Na tablicy napis: W TYM DOMU W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1941 - 1944 MIEŚCIŁ SIĘ ZAKONSPIROWANY PUNKT KONTAKTOWY STRONNICTWA LUDOWEGO KR. ,,ROCH'' BATALIONÓW CHŁOPSKICH PODOKR. IV A MIEJSCE/ SPOTKAŃ Z DELEGATEM RZĄDU EMIGRACYJNEGO NA POWIAT BIALSKI/ POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE/ BATALIONY CHŁOPSKIE. Tablica powstała z inicjatywy Józefa Głowackiego, zamówiona przez Bialskie Koło Światowego Związku Żołnierzy AK i wspólnie odsłonięta.
tytuł zdjęcia

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia /dawniej Komenda Miejska Policji/ ul. Krótka


tytuł zdjęcia

Tablica poświęcona / na budynku/ żołnierzom AK i WiN represjonowanym i zamordowanym w latach 1944-1956 w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na tablicy napis: ŻOŁNIERZOM INSPEKTORATU/ARMII KRAJOWEJ – RUCH OPORU ARMII KRAJOWEJ ZRZESZENIA „WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ” BIAŁA PODLASKA „PÓŁNOC” REPRESJONOWANYM ZAMĘCZONYM I REPRESJONOWANYM W TYM BUDYNKU/SIEDZIBIE PU BP W LATACH 1944-195 /SPOŁECZEŃSTWO PODLASIA. Powyżej napisu umieszczono emblemat WiN, godło państwowe i krzyż AK. Tablica ufundowana została przez Koło Obwodowe Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” z Białej Podlaskiej w 2000 r.
tytuł zdjęcia

Pomnik pamięci Sybiraków przed Urzędem Powiatowym ul. Brzeska


Pomnik powstał z inicjatywy Bolesława Borkowicza. Wykonaniem pomnika zajął się artysta Jacek Spisacki. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w „Dzień Sybiraka” 17 września 1995 r. Pomnikiem opiekuje się młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy S. Moniuszki. Pomnik przedstawia cztery postacie zesłańców: powstańca z okresu zaborów, żołnierza z 1939 r., księdza prześladowanego za wiarę oraz matkę Sybiraczkę z dzieckiem na ręku. U stóp zesłańców ułożono granitowe płyty w kształcie krzyża z wypisanymi nazwiskami miejsc zesłań i kaźni. Na frontowej stronie pomnika umieszczono pamiątkową tablicę o następującej treści: PAMIĘCI SYBIRAKÓW 1772 - 1830, 1863 - 1918, 1940, 1941, 1944, 1943-1954.
tytuł zdjęcia tytuł zdjęcia


2014 PROJEKT HISTORIA